+420 733 587 954 | info@deviantstore.cz

Obchodní podmínky

to nejdůležitější

SOUHRN Z VOP

1. Zboží lze vrátit do 30 dnů od nákupu zboží. Peníze dojdou do 14 dní od řádného vrácení zboží.
2. Slevové kódy nelze kombinovat ani použít na zlevněné zboží.
3. Reklamace vyřizujeme do 30 dnů.
4. Když svou objednávku nevyzvednete a vrátí se nám zpět, příště už vás poprosíme o platbu předem.
5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s GDPR výhradně pro potřeby objednávky.
odstavec 1.

OBECNÉ

Tyto všeobecné obchodní podmínky obchodu DEVIANT. STORE jsou platné ode dne 20. února 2018. Internetový obchod na adrese www.deviantstore.cz (dále jen „internetový obchod“) je provozován společností DEVIANT STORE_MICHAL PRUCEK se sídlem na adrese Křižíkova 967/5, 779 00 Olomouc, IČO: 87669293, (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“), bankovní spojení: AIR BANK, č. účtu: 1154843064/3030. Jsme PLÁTCE DPH.

Title

Kontakty:
e-mail: info@deviantstore.cz
tel.: 733 587 954

Title

Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“). Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
odstavec 2.

Popis služby

Služba BCBOOST využívá Instagramový účet klienta (objednatel) k propagaci stanovených cílů na sociální síti instagram. Jedná se o velice cílenou a účinnou marketingovou strategii, která zvyšuje vliv na instagramu (zvýšení počtu sledujících, počet komentářů atd.). Poskytovatel v žádném případě neručí za přesný reálný výsledek sledujících, komentářů či laiků. Tyto hodnoty vždy závisí na zaměření klientova profilu a jeho obsahu.Poskytovatel (BCBOOST) reklamu cílí podle zadání klienta. BCBOOST nemůže garantovat reakci na obsah instagramového účtu klienta, který je v rozporu se cílovou skupinou. Poskytovatel služby je oprávněn, změnit domluvené podmínky. Neprodleně však informuje klienta (zadavatele) o změně. Pokud zadavatel se změnami nesouhlasí, musí o tom do 5 pracovních dní poskytovatele informovat nebo odstoupit od smlouvy. V opačném případě změny přijímá. Instagramový účet klienta bude použit pouze pro propagační účely, jež si klient objednal. Dále si poskytovatel služby bcboost.cz vyhrazuje právo nezahájit propagaci v případě, že vyhodnotí obsah propagovaného profilu jako nevhodný.
odstavec 3.

Přístupy a odpovědnost

Klient se zavazuje, že poskytne poskytovateli služby BCBOOST plný přístup k účtu (uživatelské jméno + heslo) za účely propagace. Poskytovatel služby BCBOOST nemá právo bez souhlasu klienta měnit přístupové údaje. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za změny profilu ze strany třetích stran (zavirování profilu, probourání slabého hesla atd...) Pokud heslo změní klient, má povinnost o této skutečnosti okamžitě emailem informovat zadavatele. V opačném případě služba BCBOOST nebude fungovat a klient nemá právo na žádnou náhradu. Poskytovatel služby BCBOOST není odpovědný za jakékoli poškození účtu klienta nebo smazání obsahu (ze strany instagramu).
odstavec 4.

Autorská práva

Objednavatel se zavazuje, že nebude nijak šířit nebo používat obsah klientova profilu mimo rámec služby BCBOOST. Příspěvky, které vytvoří služba BCBOOST (u vyšších placených verzí) po nahrátí na instagram patří klientovi a poskytovatel už na ně nemá žádné právo. Klient se zavazuje, že při využívání služby BCBOOST bude využívat Instagram pouze v souladu s pravidly k používání.
odstavec 5.

Platební podmínky

Klient zaplacením služby BCBOOST souhlasí s obchodními podmínkami. Klient je po objednání služby povinen zaplatit převodem měsíční poplatek na účet : 1154843013/3030 vyplývající z vybrané placené verze (BASIC, STANDARD nebo PRO) na základě zaslané faktury. Faktura má specifický variabilní symbol, který je klient při platbě povinen uvést. V opačném případě nemusí být platba spárována a může dojít k přerušení služby bez náhrady na vrácení peněz. Objednaná služba BCBOOST se platí vždy měsíčně a to předem před zahájením dalšího období na období následující. Služba začíná běžet od prvního přijetí platby na účet poskytovatele služby. Faktury jsou vystavované vždy ke stejnému datu pro další měsíc (např. 6.4 , 6.5 , 6.6.20XX)
odstavec 6.

Vrácení peněz do 3 dnů

Klient má právo zdarma od služby odstoupit do 3 dnů od doručení první platby (počítá se od doručení potvrzení o platbě na email klienta). Zruší-li klient takto službu, bude mu vrácena celková zaplacené částka s odečtením poplatku za vyřízení ve výši 200 Kč na jeho účet. Pokud nedojde ke zrušení služby ve stanovené lhůtě, nemá klient právo na vrácení zaplaceného měsíčního poplatku.
odstavec 7.

Odstoupení od služby

Klient má právo zrušit službu kterou si objednal a to zasláním emailu o zrušení aktivní služby na email poskytovalete služby BCBOOST objednavky@bcboost.cz. Do emailu stačí uvést svůj autorizační kód (který byl klientovi zaslán do emailu před objednáním služby) a uvést větu- Prosím o zrušení aktivní služby mého profilu XXX. Klient takto musí učinit vždy nejpozději 5 dní před vystavením faktury na následující měsíc. V opačném případě dojde k prodloužení služby na další měsíc a klient má povinnost uhradit službu za toto další období.Službu bude zrušena po uplynutí aktuálního období poslední fakturace.
odstavec 8.

GDPR

Poskytovatel služby BCBOOST prohlašuje, že všechny získané osobní údaje klienta budou použity pouze k účelům objednání služby. Poskytovatel služby uchovává data na vlastním serveru ke kterému nemá přístup třetí strana. Žádná osobní data poskytovatel netiskne a neshromažďuje fyzicky v žádném archívu.